วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุกสองสัปดาห์ครั้งที่ 3 (18 - 29 มิ.ย. 2555)

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. วิธีการคุมสอบ
2. วิธีการออกข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน
3. ในการเรียนการสอนควรให้โจทย์ตัวอย่างมาก ๆ และให้นักเรียนร่วมกันคิดและร่วมกันทำในกลุ่ม
4. การเฉลยแบบฝึกหัดเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้ นร.มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรื่องใดที่ยังไม่เข้าใจอยู่จะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
5. ทราบว่าการที่เป็นผู้ทำกิจกรรมกับผู้ที่ควบคุมดูแล(นร.) มีความแตกต่างกันมาก
6. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้น (ตักเตือนและบอกบทลงโทษเช่นหักคะแนน)
2. มีความรู้ความสามารถในการออกข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนนน้อยมาก (ขอข้อเสนอแนะจากครูพี่เลี้ยง)
3. สื่อการเรียนรู้บางอย่างอาจเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้แก่นักเรียน เช่น เสียงคนพูดบรรยายในวีดิทัศน์พูดเร็วเกินไปแต่ภาพสามารถอธิบายได้ชัดเจน (ปิดเสียงแล้วอธิบายตามภาพ)
4. มีนักเรียนบางส่วนลอกการบ้านมาส่ง (จดชื่อไว้และพยายามให้ นร. เหล่านี้ทำกิจกรรมมีส่วนร่วมในชั้นเรียนจะทำให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น)
5. ปฏิบัติตนไม่ถูกที่จะต้อง นอน รับประทานอาหาร ทำกิจกรรมทุกอย่างเหมือนครูซึ่งเป็นครูที่เคยสอนเรามาก่อน (ทำใจและบอกกับตัวเองว่าเรายังมีความเคารพท่านเหมือนเดิมไม่ได้ทำตัวเท่าเทียมกับท่าน เรามาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่าคิดมาก)

สิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติม

     จะต้องหาสื่อ ออกแบบกิจกรรม และหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนและช่วยเพิ่มศักยภาพความเป็นครูให้ดียิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น