วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุกสองสัปดาห์ครั้งที่ 2 (4 - 15 มิ.ย. 2555)

สรุปการปฏิบัติงานทุกสองสัปดาห์ครั้งที่ 2 (4 - 15 มิ.ย. 2555)

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. วิธีการกำหนดการใช้ห้องของแต่และวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์
2. การจัดการเรียนรู้ถ้าครูบรรยายนักเรียนเข้าใจแต่ถ้าครูให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมค้นหาคำตอบนักเรียนจะเข้าใจในเรื่องที่สอนมากกว่าหากมีข้อไหนที่ไม่เข้าใจจะได้ถามและอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ในบางเรื่องระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแผนอาจจะไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากต้องใช้เวลาม่ถูากในการอธิบายและกิจกรรม (ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนและแต่ละห้องด้วย)
4. ทราบหลักเกณฑ์ในการตัดสินพานพุ่มไหว้ครู (เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน)
5. ทราบว่าเด็กสร้างชาติ ครูสร้างเด็กที่กำลังจะสร้างชาติ ถ้าครูเป็นคนเก่ง คนดี เด็กที่ถูกสร้างก็จะสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองได้
6. ทราบขั้นตอน พิธีวันไหว้ครู และได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีวันไหว้ครู (ถือพานพุ่มในฐานะศิษย์เก่าซึ่งจะเป็นครูในอนาคตได้มีโอกาสไหว้ครูแสดงความกตัญญูกตเวที ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก)

ปัญหาอุปสรรค

     นักเรียนไปทำกิจกรรมวันไหว้ครูไม่ได้เข้าเรียนได้ให้แบบฝึกหัดไปทำหากไม่เข้าใจมาถามในคาบว่าง

สิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติม

     จะต้องหาสื่อ ออกแบบกิจกรรม และหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนและช่วยเพิ่มศักยภาพความเป็นครูให้ดียิ่งขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สรุปการปฏิบัติงานทุกสองสัปดาห์ครั้งที่ 1 (20 พ.ค.2555-29 พ.ค. 2555)

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.นักเรียนแต่ละคนมีความรณู้พื้นฐานและความสามารถที่แตกต่างกัน
2.การสอนจะต้องปรับปรุงอยู่เสมอพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของนักเรียน
3.กิจกรรมที่จะสอนนักเรียนในแต่ละห้องอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของนักเรียน
4.การเตรียมการสอนที่ดีจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

1.การตั้งคำถามควรป็นคำถามที่เข้าใจง่าย
2.การเขียนกระดาน และตัวหนังสือใน power point ควรปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
3.หนังสือที่จะสอนนักเรียนมีไม่ครบกับจำนวนคนแก้ไขโดยการนำหนังสือเก่าให้นักเรียนอ่านก่อนซึ่งหนังสือมีเนื้อสาระสำคัญเหมือนกันแต่รูปแบบกิจกรรมและการการออกแบบกิจกรรม การนำเสนอเนื้อหาสาระที่ต่างกัน จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการสอน

สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

1.ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน
2.รูปแบบกิจกรรมที่ชวนให้นักรียนร่วมกิจกรรมอย่างเต็มใจและมีความสุขไม่น่าเบื่อ