วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สรุปการปฏิบัติงานทุกสองสัปดาห์ครั้งที่ 1 (20 พ.ค.2555-29 พ.ค. 2555)

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.นักเรียนแต่ละคนมีความรณู้พื้นฐานและความสามารถที่แตกต่างกัน
2.การสอนจะต้องปรับปรุงอยู่เสมอพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของนักเรียน
3.กิจกรรมที่จะสอนนักเรียนในแต่ละห้องอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของนักเรียน
4.การเตรียมการสอนที่ดีจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

1.การตั้งคำถามควรป็นคำถามที่เข้าใจง่าย
2.การเขียนกระดาน และตัวหนังสือใน power point ควรปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
3.หนังสือที่จะสอนนักเรียนมีไม่ครบกับจำนวนคนแก้ไขโดยการนำหนังสือเก่าให้นักเรียนอ่านก่อนซึ่งหนังสือมีเนื้อสาระสำคัญเหมือนกันแต่รูปแบบกิจกรรมและการการออกแบบกิจกรรม การนำเสนอเนื้อหาสาระที่ต่างกัน จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการสอน

สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

1.ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน
2.รูปแบบกิจกรรมที่ชวนให้นักรียนร่วมกิจกรรมอย่างเต็มใจและมีความสุขไม่น่าเบื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น